Čo je to uw-rugby
Tréningy
Video
Linky
Fotky
Pre členov
Chat
Dokumenty

Pravidlá pre podvodné rugby


Čo je to uw-rugby > Pravidlá

(vr�tane korekcie pod�a subkomisie CMAS dňa 20-21.4.1989)

 

Popis

 

Podvodn� rugby je kolekt�vna hra, ktor� hraj� dve mu�stv� zlo�en� zo 6 hr�čov pod hladinou v plaveckom baz�ne. Ka�d� hr�č je vybaven� z�kladn�m pot�pačsk�m v�strojom, t.z. plutvami, maskou a d�chacou trubicou. �čelom hry je umiestni� loptu do br�nky s�pera. Br�nky s� umiestnen� na dne na stran�ch baz�nu.

 

Pravidl�

 

 1. Hrac� priestor a v�bava
  1. Hrac� priestor
  2. Br�nky
  3. Lopta

   

 2. Zlo�enie mu�stva a vybavenie hr�čov
  1. Zlo�enie mu�stva
  2. Vybavenie hr�čov
  3. Identifik�cia hr�čov

   

 3. Rozhodcovia a ich vybavenie
  1. Počet, pr�va a povinnosti
  2. Vybavenie rozhodcov

   

 4. Hra
  1. Zah�jenie hry
  2. Hracia doba
  3. Stav z�pasu
  4. Preru�enie hry

   

 5. Nedovolen� hra
  1. Nedovolen� hra

   

 6. Trestn� body a vyl�čenie hr�ča
  1. Vo�n� hod
  2. Vyl�čenie hr�ča
  3. Pokutov� hod
  4. Pravidlo v�hody

   

 7. V�eobecne
  1. Organiz�cia

 

 

 

 

 1. Hrac� priestor a v�bava
  1. Hrac� priestor (viď pr�loha 1)
   1. Hĺbka vody m� by� 3,5m � 5m
   2. Hrac� priestor m� by� xx � xx �irok�
   3. Otvoren� strana hracieho priestoru je označen� linkou na hladine
   4. Ďal�ia linka, rovnobe�n� s touto vo vzdialenosti 3m označuje striedacie p�smo.
   5. Striedac� priestor je na oboch stran�ch baz�nu a je označen�.
   6. Striedacie lavičky s� na oboch stran�ch baz�nu v striedacom priestore.
   7. Rozhodca upozorn� kapit�nov mu�stiev na presn� polohu striedac�ch priestorov pred z�pasom.
   8. Trestn� lavičky musia by� umiestnen� ved�a priestoru pre striedanie a musia by� od neho zrete�ne oddelen�.
  1. Br�nky
   1. Br�nky s� dva pevn� kovov� ko�e, ktor� s� umietnen� na dne, uprostred čeln�ch stien hracieho priestoru. Ko�e musia by� umiestnen� na dne baz�nu tak�m sp�sobom, aby nebolo mo�n� za nimi (medzi stenou a ko�om) pretlači� loptu.
   2. Rozmery: 455mm v��ka a 390-400mm priemer horn�ho okraja.
  2. Lopta
   1. Pre hru sa pou��va lopta naplnen� slanou vodou tak, aby bola �a��ia ako voda v baz�ne a volne klesala ku dnu. R�chlos� klesania m� by� 750 � 1000mm za sekundu.
   2. Priemer lopty pre mu�ov m� by� 520 � 540 mm.
    Priemer lopty pre �eny m� by� 490 � 510 mm
   3. Farba: čierno-biela kombin�cia alebo cel� červen�

 

Pozn�mka: Vpr�pade nezrovnalost� rozhodne povrchov� rozhodca, či sa bude alebo nebude hra�. Ak sa bude hra� aj pri nezrovnalostiach, nus� sa povrchov� rozhodca presvedči�, či s� uveden� v zpr�ve o z�pase.

 

 1. Zlo�enie mu�stva a vybavenie hr�čov
  1. Zlo�enie mu�stva
   1. Mu�stvo m��e prihl�si� do z�pasu maxim�lne 11 hr�čov, 6 v hre, 5 hr�čov je pripraven�ch na striedanie. Minim�lny počet je 6 hr�čov.
   2. 5 hr�čov pripraven�ch na striedanie sed� počas hry na striedac�ch lavičk�ch. Striedanie hr�čov nie je nič�m obmedzen�. Striedaj�ci hr�č nesmie vojs� do vody sk�r, pokia� ju in� z hr�čov �plne neopustil na brankovej čiare strany jeho mu�stva. Striedaj�ci hr�č mus� vst�pi� do hracieho priestoru striedac�m p�smom.
   3. Mu�stvo m� pr�vo vystrieda� behom hry 2 n�hradn�ch hr�čov. Vystriedanie je mo�n� previes� pri preru�en� hry.
    Striedanie nesmie by� d�vodom na preru�enie hry. Povrchov� rozhodca mus� by� na striedanie upozornen� dopredu a z�roveň mus� by� informovan� o z�mene č�sel a mien hr�čov. V hracom protokole musia by� uveden� v�etci (max. 15) hr�či mu�stva. Vystriedan� hr�č sa st�va n�hradn�kom a m��e by� e�te raz nasaden� do hry, čo je pova�ovan� za vystriedanie druh�ho hr�ča.
  2. Vybavenie hr�čov
   1. Ka�d� hr�č m� by� vybaven� plutvami s max. dĺ�kou 65cm, maskou a d�chacou trubicou. Nie je mo�n� pou��va� monoplutvu, ani plutvy nadstaven� lamin�tom, alebo vystu�en� lamin�tom alebo kovovou vlo�kou. V�etko vybavenie mus� by� tak�, aby neohrozovalo ostatn�ch hr�čov pri hre, tzn. bez vyčnievaj�cich kovov�ch hr�n alebo sp�n. Hr�či nesm� pou��va� čeln� d�chaciu trubicu, brank�r nesmie pou��va� ochrann� prilbu ani červen� čiapku. Povrchov� rozhodca je povinn� zkontrolova� pred z�pasom vybavenie hr�čov a mus� sa presvedči�, či je bezpečn� a či odpoved� pravidl�m.
   2. Hr�či nesm� nosi� nič, čo by mohlo zp�sobi� ubl��enie in�mu hr�čovi. Nechty musia by� ostrihan� nakr�tko a telo nesmie by� natret� kr�mom alebo tukom. Je dovolen� zviazanie prstov tenkou p�skou za predpokladu, �e prsty zost�vaj� ohybn�.
   3. Pokia� sa na v�bave hr�čov vyskytne z�vada, m� hr�č behom hry opusti� hrac� priestor, aby si z�vadu opravil. Hr�č m��e opravi� svoj v�stroj v hracom priestore, pokia� neru�� priebeh hry. Pokia� hr�č op���a priestor za �čelom �pravy v�stroja, mus� to urobi� pod�a pravidiel striedania, tzn. v striedacom priestore. Do hry sa m��e zapoji� a� vtedy, keď sa povrchov� rozhodca presvedčil, �e jeho v�stroj je v �plnom poriadku.

    

  3. Označenie hr�čov
   1. Ka�d� mu�stvo mus� ma� plavky a č�slovan� čapice rovnakej farby.
   2. Ka�d� mu�stvo mus� ma� jednu modr� a jednu bielu s�pravu plaviek a čiapok.
   3. Brank�ri oboch mu�stiev maj� č�slo 1.
   4. Kapit�ni oboch mu�stiev ozn�mia pred začiatkom hry hlavn�mu rozhodcovi č�sla v�etk�ch hr�čov.
   5. Mu�stvo hraj�ce v modr�ch plavk�ch a čiapočk�ch mus� by� označen� čiernymi n�tepn�kmi na z�p�stiach.

   

 2. Rozhodcovia a ich vybavenie
  1. Počet pr�va a povinnosti
   1. Za priebeh z�pasu s� zodpovedn� minim�lne traja rozhodcovia a ich rozhodnutia s� z�v�zn�. V pr�pade turnajov, alebo u zvl��� v�znamn�ch z�pasoch sa doporučuje, aby mal povrchov� rozhodca jedn�ho alebo viac asistentov, ktor� zastupuj� rozhodcu v n�sleduj�cich povinnostiach:
    Sledovanie času
    Prehliadky osobnej v�stroje pred začiatkom hry.
    Kontrola hr�čov, ktor� op���aj� hraciu plochu za �čelom �pravy v�stroja (alebo striedanie).
    Poč�tanie sk�re.
    Vytv�ranie z�znamu o priebehu z�pasu.
   2. Dvaja rozhodcovia s� pod vodou, ka�d� na jednej dlh�ej strane hracieho priestoru a naz�vaj� sa rozhodcovia pod vodou. Signalizuj� dosiahnutie g�lu, nedovolen� hru, loptu rozhodcu, loptu mimo hrac� priestor.
   3. Povrchov� rozhodca sleduje a riadi hru s pozdĺ�nej strany baz�nu. Kontroluje: hraciu dobu, dĺ�ku trestov, striedanie. Signalizuje začiatok hry (prv� a druh� polčas) po dosiahnut� g�lu a po vhadzovan�. Trest� priestupky na hladine.
   4. Rozhodca okam�ite preru�� hru, pokia� pod�a jeho n�zoru do�lo k v��nemu ubl��eniu hr�ča. Zranen�mu sa poskytne pomoc. Do hry m��e vst�pi� hr�č z lavice pre striedaj�ceho hr�ča (viď pravidlo 2.1.2.).
   5. Rozhodcovia maj� pr�vo odvola� hr�ča z hry:
    Keď je hr�č zrete�ne pr�li� vyčerpan�.
    Ak m� vadn� v�stroj.
    Odvolan� hr�č sa posad� na striedaciu lavičku a je vystriedan� in�m hr�čom (viď 2.1.2)
   6. Rozdcovia maj� pr�vo vyl�či� hr�ča z hry:
    Pri ne�portovom chovan�.
    Ak hr�č opakovane poru�� pravidl� hry.
    Toto pravidlo znamen�, �e mu�stvo mus� hra� bez jedn�ho hr�ča a� do konca z�pasu. Pravidlo sa m� pou��va� vo v�nimočn�ch pr�padoch.
    Rozhodca m��e vyl�či� aj brank�ra, pričom nie je mo�n� uplatňova� pravidlo 6.2.5. Brank�r je v tejto s�vislosti hr�č, ktor� m� čiapku s č�slom 1 (pravidlo 2.2.3).
    Za faul, ktor� brank�r urob� na svojej polovičke m��
    e by� vyl�čen� in� hr�č, za faul, ktor� urob� na polke s�pera je vyl�čen� s�m.
    Ak je vyl�čen� brank�r pod�a pravidla 3.1.6., nem��e miesto neho nast�pi� trest in� hr�č. Pokia� si rozhodca nie je ist�, či m� vyl�či� hr�ča z hry, alebo udeli� dvojminutov� tr
    est (vyl�čenie na 2 min�ty), mal by v�dy nariadi� vyl�čenie na 2 min�ty. V menej z�va�n�ch pr�padoch je lep�ie udeli� v�strahu alebo vyl�či� na 2 min�ty. V pr�pade v�strahy je treba hr�ča osobne upozorni�, �e pri opakovanom priestupku bude vyl�čen� z hry.
    1) V pr�pade ne�portov�ho chovania nesmie by� vyl�čen� hr�č nahraden� striedaj�cim hr�čom ani n�hradn�kom.
    2) V pr�pade opakovan�ho poru�enia pravidiel smie by� vyl�čen� hr�č po uplynut� 2 min�t trestu nahraden� striedaj�cim hr�čom. (V tomto pr�pade nie je
    mo�n� uplatni� bod 6.2.7)
    Vysvetlenie bod 1)2). Potrestan� hr�č je vyl�čen� do konca hry a počet hr�čov nesmie by� doplnen� z n�hradn�kov.
   7. Behom hry je mo�n� vymeni� loptu len so s�hlasom povrchov�ho rozhodcu, ktor� skontroluje, či s� o v�mene informovan� obaja kapit�ni. D�vod v�meny zap��e do spr�vy o z�pase.
   8. Rozhodca pod vodou mus� v�dy uk�za� aj rozhodnutie druh�ho rozhodcu pod vodou (s�hlasne)
  2. Vybavenie rozhodcov
   1. Obaja rozhodcovia pod vodou m��u pou��va� pot�pačsk� pr�stroj so stlačen�m vzduchom, ak to uznaj� za vhodn�. V niektor�ch svetov�ch a p�smov�ch majstrovstv�ch mus� by� aspoň jeden rozhodca vybaven� d�chac�m pr�strojom.
   2. Povrchov� rozhodcovia musia ma� biele oblečenie.
   3. Rozhodcovia pod vodou musia ma� aspoň horn� čas� pot�pačsk�ho obleku, alebo vestu.

   

 3. Hra
  1. Zah�jenie hry
   1. Pri zah�jen� hry alebo druh�ho polčasu sa lopta umiestni do stredu hracej plochy na dno baz�nu. Pre stabiliz�ciu lopty je mo�n� pou�i� kovov� kr��ok alebo misku za predpokladu, �e neohroz� hr�čov. Ka�d� mu�stvo je pripraven� na svojej brankovej čiare tak, aby sa ka�d� hr�č aspoň jednou rukou dot�kal steny.
    Striedaj�ci hr�č sed� na striedacej lavici. Povrchov� rozhodca zah�ji hru dlh�m hvizdom. Pri zlom zah�jen� sa zah�jenie opakuje. Meranie času sa vracia na nulu (plat� pre zah�jeni
   2. e hry v oboch polčasoch).
   3. Po dosiahnut� g�lu sa mu�stvo vr�ti na svoju brankov� čiaru. Pred zah�jen�m hry sa musia hr�či dotkn�� minim�lne jednou rukou. Zahajuje mu�stvo, ktor� dostalo g�l.
    Pokia� sa hra začala sk�r ako hr�či dosiahli svoju brankov� čiaru (po dosiahnut� g�lu alebo po pokutovom hode), musia tak urobi� sk�r, ne� sa zapoja do hry.
   4. Pokia� sa zahajuje hra po dosiahnut� g�lu je potrebn�, aby hr�či mu�stva, ktor� hru zahajuje, dr�ali loptu vidite�ne (nie za chrbtom a pod.) a� do doby, keď s� atakov
   5. an� s�perom.
   6. Po vykonanom pokutovom hode pokračuje hra pod�a bodu 4.1.2. pravidiel.
    Pokia� bol strelen� g�l, loptu dost�va mu�stvo, ktor� g�l dostalo.
    Pokia� g�l nebol strelen�, loptu dostane mu�stvo, ktor� prev�dzalo pokutov� hod.
   7. Ak bola hra preru�en� bez toho, �e by bol nariaden� pokutov� alebo vo�n� hod, vhadzuje loptu do vody rozhodca (lopta rozhodcu � lopta vhoden� rozhodcom) tak, aby �iadne mu�stvo nebolo vo v�hode. Hr�či sa nesm� dotkn�� lopty sk�r, ne� sa lopta dotkne hladiny. Pokia� sa tak stane, nariadi sa vol�n� hod pod�a pravidla 5.1.12.
  2. Hracia doba
   1. Hra trv� 2x15 min�t čist�ho hracieho času. Pri turnajoch si hraciu dobu m��e urči� usporiadate� a je povinn� ju uvies� v propoz�ci�ch. (viď hern� poriadok turnajov)
   2. Polčas
    Pri hre 2x15 min�t mus� trva� prest�vka �tyri min�ty.
    Mu�stv� si vymenia strany.
    Rozhodcovia pod vodou si strany nemenia.
   3. Pri v�etk�ch preru�eniach hry sa zastavuje čas.
   4. Ak je potrebn�, mus� sa predĺ�i� hracia doba, aby mohol by� preveden� pokutov� hod. Pokutov� hod je mo�n� previes� bez oh�adu na to, �e hracia doba vypr�ala.
    Toto pravidlo sa vz�ahuje aj na vo�n� hod a loptu rozhodcu. Hra sa zastav� okam�ite po preveden� vo�n�ho hodu.
   5. Ak sa skonč� z�pas, v ktorom mus� jedno mu�stvo vyhra� nerozhodne, predĺ�i sa po trojmin�tovej prest�vke 5 min�tov�m predĺ�en�m, ktor� sa hraje syst�mom �n�hla smr��. Mu�stvo, ktor� dosiahne prv� g�l vyhr�va a z�pas okam�ite konč�. Ak je v�sledok st�le nerozhodn� vykon� ka�d� mu�stvo 3 pokutov� hody. Zahajuj�ce mu�stvo urč� los. Pokutov� hody sa prev�d
   6. zaj� striedavo. Z ka�d�ho mu�stva s� určen� 3 r�zni hr�či. Obr�nca sa m��e meni� �ubovo�ne. Pokia� sa hra nerozhodla pokutov�mi hodmi, pokračuje sa ďalej striedavo po jednom pokutovom hode na ka�dej strane. Hra sa konč� strelen�m rozhoduj�ceho g�lu.
   7. Ka�d� mu�stvo m� pr�vo si počas z�pasu vy�iada� 1 min�tu oddycov� čas.
    Vysvetlenie: Oddychov� čas je mo�n� ohl�si� len počas preru�enia ved�cim mu�stva znamen�m ruky povrchov�mu rozhodcovi. Oddychov� čas nie je d�vodom na preru�enie hry. Povrchov� rozhodca ozn�m
   8. i oddychov� čas preru�ovan�m zvukov�m sign�lom a min�ta sa poč�ta s patričn�m oneskoren�m. Pokračovanie hry zaist� povrchov� rozhodca v rovnakej situ�cii, v akej bola hra preru�en�.
  3. Stav z�pasu
   1. G�l je dosiahnut�, ak je lopta celkom pod jorn�m okrajom ko�a. Tento stav signalizuje rozhodca pod vodou dvoma dlh�mi sign�lmi. Hra sa pova�uje za preru�en� pri prvom zvukovom sign�ly.
   2. V��az� mu�stvo, ktor� docieli vy��� počet g�lov. Pri rovnakom počte g�lov je stav hry nerozhodn�.
   3. Pri turnbajoch z�skav� v��azn� mu�stvo 2 body, v nerozhodnom z�pase z�skaj� obe mu�stv� 1 bod, porazen� mu�stvo nez�skava �iaden bod.
    V��azom turnaja je mu�stvo s najvy���m počtom bodov.
    Mu�stv� s rovnak�m počtom bodov sa hodnotia n�sledovne:
    Pri rovnakom počte bodov je rozhoduj�ci rozdiel
    g�lov.
    Pro rovnakom rozdiele g�lov je lep�ie mu�stvo, ktor� dosiahlo vy��� počet g�lov.
    Ak je počet strelen�ch g�lov rovnak�, rozhodne o umiestnen� vz�jomn� z�pas.
    Ak sa konč� vz�jomn� z�pas nerozhodne, postupuje sa v pr�pade potreby pod�a bodu 4.2.5. prav
    idiel.
  4. Preru�enie hry
   1. Hra sa preru�� pri:
    Nariaden� pokutov�ho alebo vo�n�ho hodu.
    Vhadzovan� lopty rozhodcu.
    Dosiahnut� g�lu.
   2. Pri preru�en� hry sa zastavuje meranie času.
   3. Hra sa preru�uje:

   

 4. Nedovolen� hra
  1. Nedovolen� hra

   

 5. Trestn� body a vyl�čenie hr�ča
  1. Vo�n� hod
  2. Vyl�čenie hr�ča
  3. Pokutov� hod
  4. Pravidlo v�hody

   

 6. V�eobecne

7.1. Organiz�cia